Good Product

Quality Services

"Magic" Folding Table with Caster

โต๊ะขาพับติดล้อ Magic  : ใช้ทันใจ  ไปทุกที่

 

ปัญหาการใช้โต๊ะขาพับ ที่มีจำหน่ายทั่วไปในปัจจุบัน

1. การจัดเก็บ หลังจากเลิกใช้งานและพับขาโต๊ะเรียบร้อย  สามารถจัดเก็บได้ 2 ลักษณะ คือ

1.1 กรณีการจัดเก็บด้วยวิธีวางกองราบกับพื้น และยกวางเรียงซ้อนทับกันในแนวดิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติมากที่สุด เสมือนหนึ่งการวางสมุด หรือหนังสือลงบนพื้นราบอิสระ ซ้อนทับกันหลาย ๆเล่มเป็นตั้งสูงขึ้น เนื่องจากให้ ความปลอดภัย และสะดวกมากกว่าวิธีที่ 1.2

1.2 จัดเรียงโดยวิธียกโต๊ะให้อยู่ในแนวตั้ง นำไปพิงผนังกำแพง และเรียงซ้อนทับในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องออกไป เสมือนหนึ่งการวางหนังสือบนชั้นตามห้องสมุดทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บทั้ง 2 วิธีที่เหมือนกัน คือ

1. ต้องใช้แรงงานมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกครั้ง(ส่วนมากต้องใช้แรงงานชาย) เพื่อการยกโต๊ะขึ้น  หรือยกโต๊ะมาวาง และจัดเรียงทับซ้อนกันทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบชึ่งหากการจัดวางทับซ้อน กันไม่สมดุล อาจเกิดอุบัตเหตุกองโต๊ะเอียงและล้มลง เป็นเหตุให้เกิดอันตราย และความเสียหาย (มีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย)

2. หน้าโต๊ะที่วางทับซ้อนกันขณะจัดเรียงเริ่มเกิดความเสียหายจากการลาก ถูไถ เสียดสีกันระหว่างหน้าโต๊ะด้วยกัน หรือหน้าโต๊ะกับโครงเหล็กขาโต๊ะขณะจัดเรียง เป็นเหตุให้อายุการใช้งานของหน้าโต๊ะสั้น

3. หากการจัดเก็บโต๊ะมีจำนวนมาก แต่การใช้งานแต่ละครั้งมีจำนวนน้อย โต๊ะที่จัดเก็บที่อยู่ใกล้มือที่สุด จะถูกนำออกมาใช้บ่อยที่สุด การหมุนเวียนใช้โต๊ะที่จัดเก็บอยู่ไกลมือที่สุดจะมีน้อย

4. การบำรุงรักษาโต๊ะทุกตัวที่จัดเก็บลักษณะเช่นนี้จะทำได้ยาก และต้องใช้ทั้งเวลา และแรงงานมาก มีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย

 

2. การเคลื่อนย้าย เมื่อต้องการนำไปใช้งาน

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ

1. ต้องใช้แรงงานมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกครั้ง(ส่วนมากต้องใช้แรงงานชาย) เพื่อการยกโต๊ะลงออกจากกองโต๊ะที่วางทับซ้อนกันอยู่ในแนวดิ่ง  ทั้งนี้ควรต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายออก เพื่อป้องกันมิให้กองโต๊ะเอียงล้ม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย

2. หน้าโต๊ะที่วางทับซ้อนกันเริ่มเกิดวามเสียหายจากการลาก ถูไถเสียดสีกันระหว่างหน้าโต๊ะด้วยกัน หรือหน้าโต๊ะกับโครงเหล็กขาโต๊ะขณะเคลื่อนย้ายโต๊ะออกจากกอง เป็นเหตุให้อายุการใช้งานของหน้าโต๊ะสั้นลง

3. การเคลื่อนย้ายในระยะทางแนวราบที่ไกลจากที่จัดเก็บ และ/หรือ อยู่ต่างระดับชั้นในอาคารเดียวกันต้องใช้แรงงาน(ชาย) ในการยกย้าย และขนถ่ายมากขึ้น และใช้เวลาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

 

3. การติดตั้ง เมื่อต้องการเริ่มใช้งานโต๊ะ

อาจต้องใช้แรงงานมากกว่า 1 คน(ส่วนมากต้องใช้แรงงานชาย) ในการลำเลียงโต๊ะเข้าพื้นที่ใช้งาน เพื่อการใช้งานโต๊ะ การปฏิบัติโดยทั่วไปสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

1. วางโต๊ะคว่ำหน้าลงบนพื้นที่ติดตั้ง

2. วางโต๊ะตะแคงด้านข้างให้ตั้งฉากกับพื้นที่ติดตั้ง

ส่วนมากจะเลือกปฏิบัติวิธีที่ 1 เนื่องจากสะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องกังวลหน้าโต๊ะล้มลงพื้นขณะกางขาโต๊ะ

แต่มีข้อเสียคือ หน้าโต๊ะสัมผัสกับพื้นที่ราบ อาจทำให้หน้าโต๊ะเสียหาย ซึ่งเป็นเหตุให้อายุงานใช้งานสั้น

 

4. คุณภาพของหน้าโต๊ะ และโครงสร้างขาพับทั่วไป มีข้อจำกัด

1. มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก ผลิตโต๊ะประเภทเดียวกันแบบเดียวกัน แต่ต่างยี่ห้อกัน ต้องแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด คือความอยู่รอดของธุรกิจ

2. จำเป็นต้องผลิตให้ขายได้ในราคาที่ต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้กำไรสูงสุด คือเงื่อนไขทางธุรกิจ

3. การลดคุณภาพ และคุณสมบัติ ของวัตถุดิบ ทำให้สินค้าที่ผลิตคุณภาพลดลงไปด้วยโดยปริยาย

4. มีความทนทาน ความแข็งแรง น้อย และอายุการใช้งานสั้น

 

ประโยชน์ของ โต๊ะขาพับติดล้อ "Magic"

 

1. การจัดเก็บ หลังจากเลิกใช้งานและพับขาโต๊ะเรียบร้อย จะมีลักษณะ ข้อดี คือ

1. ตัวโต๊ะจะยืนตั้งอยู่เป็นอิสระในแนวตั้งฉาก(90 องศา)กับพื้นราบ โดยมีชุดขาตั้งพิเศษ 4 ขาองรับโต๊ะทั้งตัวอย่างสมดุล และที่ปลายชุดขาตั้งแต่ละขา จะมีล้อเลื่อนชนิดหมุนได้อิสระ 360 องศารอบตัวเองติดตั้งอยู่  ทำให้สามารถเข็นโต๊ะไปยังทิศทาง บนพื้นราบใด ๆ ได้อย่างอิสระ สะดวก ลดความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ให้ความปลอดภัยเบาแรงในการเคลื่อนย้ายจนถึงจุดใช้งาน

2. ใช้วิธีการเข็นโต๊ะทั้งตัวเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บ ณ จุดที่กำหนด โดยปราศจากการใช้แรงเพื่อการยก และการขนย้าย สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยลำพังคนเดียว ช่วยประหยัดเวลา และแรงงาน

3. การจัดเรียงในพื้นที่จัดเก็บ ง่าย สะดวก ประหยัดพื้นที่เสมือนกับการจัดเรียงหนังสือ ตามชั้นในห้องสมุด ดังนั้น จึงไม่มีผลการกระทบใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายของหน้าโต๊ะ และโครงสร้างโต๊ะ ปราศจากเสียงรบกวนในขณะจัดเก็บ และจัดเรียงง่าย

4. ช่วยให้การใช้งานหมุนเวียนโต๊ะทุกตัวได้อย่างสม่ำเสมอสามารถเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ได้ตลอดเวลา

5. สะดวก ง่าย และปลอดภัย ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายโต๊ะออกมาเพื่อการบำรุงรักษา ทำความสะอาด

 

2. การเคลื่อนย้าย เพื่อนำไปใช้งาน ข้อดีคือ

1. ใช้วิธีย้อนกลับ จากวิธีจัดเก็บ คือ เคลื่อนย้ายด้วยวิธีเข็นโต๊ะทุกตัวจากที่จัดเก็บไปยังพื้นที่ติดตั้ง โดยใช้แรงงานน้อย เพียงลำพังคนเดียวก็สามารถปฏิบัติงานได้ ปราศจากการใช้แรงยก และขนย้าย ปราศจากความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ให้ความปลอดภัย

2. ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก ง่าย เงียบ รวดเร็ว และเบาแรง สามารถขนย้ายได้รวดเร็วแม้นว่าพื้นที่ติดตั้งจะอยู่ไกลจากจุดจัดเก็บ หรืออยู่ต่างระดับชั้นในอาคารเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้ลิฟโดยสาร ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

 

3. การติดตั้ง เมื่อต้องการเริ่มโต๊ะ ข้อดีคือ

1. ไม่มีส่วนหน้าโต๊ะใดๆ ที่จะสัมผัสกับบนผิวพื้น ณ จุดติตดั้ง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่จะเกิดความเสียหาย หรือสึกหรอกับพื้นผิวหน้าโต๊ะ

2. ศึกษาวิธีติดตั้งกับคู่มือประกอบการใช้สินค้า

 

4. การใช้งาน ข้อดีคือ

1. การออกแบบให้ผู้ใช้สามารถนั่งปฏิบัติงานกับหน้าโต๊ะได้โดยรอบทั้ง 4 ด้าน หรือ โดยเฉพาะรอบโต๊ะทรงกลม ด้วยความสะดวกสบายในตำแหนน่งที่เหมาะสม

2. ใช้ประโยชน์จากโต๊ะได้เต็มประสิทธิภาพ

 

5. คุณภาพของหน้าโต๊ะ และโครงสร้างขาพับติดล้อ ข้อดีคือ

1. สินค้าได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ และนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ ความสุข ความสะดวก ความเรียบง่าย ประหยัดแรง ความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้

2. การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา และการใช้ล้อที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 3 เท่าของนน.ตัวโต๊ะ ดังนั้นจึงเบาแรงขณะเข็นเพื่อการเคลื่อนย้าย

3. วิธีการพับเก็บโต๊ะ และการติดตั้งสามารถปฏิบัติได้ง่ายเพียง 3 ขั้นตอนภายในเวลาไม่เกิน 5 – 10 วินาทีเท่านั้น

 

คุณสมบัติพิเศษของ โต๊ะขาพับติดล้อ "Magic"

 

1. ประกอบด้วยขาตั้งโต๊ะพิเศษ (นอกเหนือจากขาโต๊ะปกติที่มี 4 ขา) ที่ออกแบบให้สามารถเก็บซ่อนได้เมื่อไม่ใช้งาน และปลดออกมาใช้งานได้ทุกครั้งที่ต้องการใช้ เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บในพื้นที่ทั่วไป

2. สามารถติดตั้งล้อหมุนอิสระ จำนวน 4 ล้อ หรือล้อตาย 2 ล้อ กับขาโต๊ะพิเศษชุดนี้ เพื่อประโยชน์การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บในลักษณะที่แตกต่างกัน

 

สรุปประโยชน์ โต๊ะขาพับติดล้อ "Magic"

 

1. ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ในการเคลื่อยย้าย และการจัดเก็บ

2. ประหยัดแรงงาน เวลา พื้นที่ ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ

3. ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ระหว่างการเคลื่อนย้าย และจัดการ

4. ช่วยยืดอายุการใช้งาน

5. สะดวกต่อการบำรุงรักษา

6. ช่วยหมุนเวียนการใช้โต๊ะทุกตัวได้ตลอดเวลา

7. สามารถเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และจัดเก็บ ได้โดยลำพังคนเดียว

8. ใช้โต๊ะวางเรียงเป็นหน้ากระดาน เพื่อเป็นแนวกั้น หรือฉากกำบังเฉพาะพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

ความเหมาะสมในการใช้งาน

 

1. โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะทำงานส่วนตัวทั่วไป โต๊ะเตรียมงาน โต๊ะรีดผ้า โต๊ะทำการบ้าน โต๊ะประชุม ฯลฯ

2. โต๊ะรับประทานอาหาร

3. โต๊ะจัดเลี้ยงงานต่างๆ

4. โต๊ะสัมมนา

 

1. การใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด ห้องพักส่วนตัว ครอบครัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป

2. เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อลดเวลา และแรงงาน ในการเคลื่อนย้าย

2. ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ร้านอาหาร ภัตตาคาร วัด และอาราม

3. ใช้ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ราชการทุกแห่ง

ขนาดของโต๊ะ

 

1. กว้าง   60  ซม. ยาว 120, 150, 180 ซม.

2. กว้าง   75  ซม. ยาว 120, 150, 180 ซม.

3. กว้าง   90  ซม. ยาว 120, 150, 180 ซม.

4. กว้าง 120  ซม. ยาว 120, 150, 180 ซม.

5. โต๊ะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 ซม.

APP. Marketing Co., Ltd.